Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4636 .C48
Tên tác giả Hà, Thị Thúy Lan
Tác giả liên quan Phạm, Quang Phúc, PGS. TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong luật tố tụng hình sự: Nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Hà Thị Thúy Lan; Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Quang Phúc
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 60 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu nhận thức chung, pháp luật thực định , thực tiễn áp dụng về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong luật tố tụng hình sự tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
Từ khóa 1. Biện pháp điều tra. 2. Điều tra. 3. Điều tra đặc biệt. 4. Tố tụng đặc biệt. 5. Tố tụng hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005145
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích