Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4636 .C48
Tên tác giả Phạm, Thị Ngọc Thu
Tác giả liên quan Nguyễn, Hữu Thế Trạch, TS. LS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Chức năng bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự : Luận văn thạc sĩ / Phạm Thị Ngọc Thu; Người hướng dẫn: TS. LS. Nguyễn Hữu Thế Trạch
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 77 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu nhận thức chung, pháp luật thực định, thực tiễn áp dụng về chức năng bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
Từ khóa 1. Bào chữa. 2. Chức năng bào chữa. 3. Điều tra. 4. Điều tra vụ án hình sự. 5. Giai đoạn điều tra. 6. Vụ án hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005144
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích