Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .H65
Tên tác giả Nguyễn, Thành Lợi
Tác giả liên quan Nguyễn, Hữu Thế Trạch, TS. LS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hỏi cung bị can theo luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thành Lợi; Người hướng dẫn: TS. LS. Nguyễn Hữu Thế Trạch
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 76 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về hỏi cung bị can thông qua thực tiễn áp dụng tại Việt Nam và một số quốc gia khác trên thế giới, qua đó đưa ra kiến nghị và giải pháp nâng cao hoạt động này trong hoạt động tố tụng
Từ khóa 1. Cơ quan điều tra. 2. Hoạt động hỏi cung. 3. Hỏi cung. 4. Hỏi cung bị can. 5. Tố tụng hình sự. 6. Viện kiểm sát.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005146
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích