Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1829 .H35
Tên tác giả Lê, Thị Thanh Bình
Tác giả liên quan Trần, Thị Thùy Dương, PGS. TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hài hòa các biện pháp vệ sinh Động - Thực vật theo hiệp định SPS: Những vấn đề pháp lý và giải pháp cho Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Lê, Thị Thanh Bình; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Thùy Dương
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 67 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về hài hòa các biện pháp vệ sinh Động - Thực vật theo hiệp định SPS, qua đó đưa ra kiến nghị và giải pháp cho Việt Nam
Từ khóa 1. Biện pháp vệ sinh. 2. Động vật. 3. Hiệp định SPS. 4. SPS. 5. Thực vật. 6. Thương mại quốc tế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005147
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích