Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1155 .T48
Tên tác giả Ngô, Nguyễn Cảnh
Tác giả liên quan Lê, Thị Nam Giang, PGS. TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Thực thi bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động Thông tin - Thư viện tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ / Ngô Nguyễn Cảnh; Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Nam Giang
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 133 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng trong hoạt động Thông tin - Thư viện tại trường Đại học Luật dựa trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, qua đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải giáp nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong hoạt động này,
Từ khóa 1. Bản quyền. 2. Bảo hộ quyền tác giả. 3. Quyền tác giả. 4. Sở hữu trí tuệ. 5. Thư viện.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005148
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích