Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3220 .C33
Tên tác giả Lê, Khanh
Tác giả liên quan Đặng, Quốc Chương, ThS. Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Các tiêu chí kiểm soát tập trung kinh tế theo luật cạnh tranh năm 2018 : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Khanh ; Người hướng dẫn: ThS. Đặng Quốc Chương
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh , 2019
Mô tả vật lý 57 tr. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Cơ sở lý luận về tập trung kinh tế và các tiêu chí kiểm soát tập trung kinh tế. Các tiêu chí kiểm soát tập trung kinh tế theo luật cạnh tranh năm 2018
Từ khóa 1. Kiểm soát tập trung kinh tế. 2. Luật cạnh tranh năm 2018.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005129
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích