Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV914 .Q89
Tên tác giả Phạm, Trần Kim Thanh
Tác giả liên quan Nguyễn, Thị Thư, ThS. Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo luật thương mại 2005 : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Trần Kim Thanh ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thư
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh , 2019
Mô tả vật lý 60 tr. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Khái quát chung về quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán theo luật thương mại 2005. Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán , thực trang pháp luật và một số kiến nghị
Từ khóa 1. Lãi suất. 2. Luật thương mại 2005. 3. Tiền lãi.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005128
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích