Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3310 .P43
Tên tác giả Nguyễn, Thành Lân
Tác giả liên quan Hoàng, Thị Biên Thùy, ThS. Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai: Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thành Lân ; Người hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Biên Thùy
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh , 2019
Mô tả vật lý 55 tr. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Mua bán nhà ở
Nhà ở hình thành trong tương lai
Nhà ở thương mại
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005130
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích