Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1040 .H65
Tên tác giả Lê, Quốc Duy
Tác giả liên quan Lê, Nhật Bảo, ThS. Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2014: Khóa luận tốt nghiệp / Lê Quốc Duy ; Người hướng dẫn: ThS. Lê Nhật Bảo
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh , 2019
Mô tả vật lý 56 tr. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Lý luận chung về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần. Thực trạng quy định về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2014 và một số kiến nghị
Từ khóa 1. Công ty cổ phần. 2. Hội đồng quản trị.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005127
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích