Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3220 .C55
Tên tác giả Phạm, Thị Út Lan
Tác giả liên quan Phạm, Trí Hùng, TS. Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Chính sách khoan hồng theo quy định của luật cạnh tranh năm 2018 : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Út Lan ; Người hướng dẫn: TS. Phạm Trí Hùng
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh , 2019
Mô tả vật lý 44 tr. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Những vấn đề chung về chinh sách khoan hồng theo luật cạnh tranh. Chính sách khoan hồng theo quy định của luật cạnh tranh năm 2018 và kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa 1. Chính sách khoan hồng. 2. Luật cạnh tranh năm 2018.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005137
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích