Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4600 .K43
Tên tác giả Nguyễn, Trung Chánh
Tác giả liên quan Lê, Nguyên Thanh, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Khám xét người trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Trung Chánh; Người hướng dẫn: TS. Lê Nguyên Thanh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 38 tr. ; 28cm + 1 CD-ROM
Tóm tắt/chú giải Trên cơ sở nghiên cứu quy định của Luật Tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về biện pháp khám xét người, tác giả có những kiến nghị hoàn thiện pháp luật, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật về biện pháp khám xét người
Từ khóa 1. Khám xét. 2. Tố tụng hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005107
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích