Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .T63
Tên tác giả Hà, Thị Luyến
Tác giả liên quan Phạm, Quang Phúc, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn thạc sĩ / Hà Thị Luyến; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quang Phúc
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 69 tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD-ROM
Tóm tắt/chú giải Luận văn trên cơ sở làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án, những quy định của BLTTHS năm 2015 về chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án, từ đó làm rõ những điểm vướng mắc của BLTTHS năm 2015 và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động tố tụng hình sự
Từ khóa 1. Bộ luật tố tụng hình sự. 2. Điều tra bổ sung. 3. Tòa án.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005108
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích