Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV940 .P43
Tên tác giả Lương, Khải Ân
Tác giả liên quan Phan, Huy Hồng, PGS. TS., Người hướng dẫn, Nguyễn, Văn Vân, PGS. TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng : Luận án tiến sĩ / Lương Khải Ân ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Vân; PGS.TS. Phan Huy Hồng
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 221 tr. ; 28 cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Cơ sở lý luận về hợp đồng cho vay và pháp luật hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện áp dụng và xây dựng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng
Từ khóa 1. Hợp đồng cho vay. 2. Tín dụng ngân hàng.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005099
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích