Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800 .T65
Tên tác giả Phạm, Đình Lắm
Tác giả liên quan Lê, Tường Vy, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Tội đánh bạc theo luật Hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Phạm Đình Lắm ; Người hướng dẫn: TS. Lê Tường Vy
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 39tr. : Phụ lục ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Luận văn nghiên cứu các quy định pháp luật về: Chương I, Hành vi khách quan của tội đánh bạc; Chương II, Xác định tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc
Từ khóa 1. Đánh bạc. 2. Hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005088
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích