Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HG .T46
Tên tác giả Đinh, Phi Hổ
Tác giả liên quan Hà, Văn Sơn, Nguyễn, Duy Ngọc Phương, Võ, Thị Lan
Thông tin nhan đề Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh : Tài Chính, 2018
Mô tả vật lý 307tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Phần 1, Tổng quan về phương pháp thống kê, gồm 4 chương: Tổng quan về Thống kê; Điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu; Trình bày dữ liệu bằng Bảng và biểu đồ; Mô tả thống kê. Phần này giúp người đọc hiểu rõ bản chất của thống kê, ứng dụng thống kê trong kinh doanh, phân biệt được dạng biến kinh tế, kiến thức về xác định cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu; biết mô tả, trình bày dữ liệu và đo lường khuynh hướng tập trung, phân tán, hình dáng dữ liệu; Phần 2, Các công cụ phân tích thống kê cho nhà nghiên cứu, gồm 5 chương: Ước lượng; Kiểm định giả thuyết; Kiểm định phi tham số; Hồi quy và tương quan; Dự báo công cụ phân tích thống kê cho nhà nghiên cứu, gồm 5 chương: Ước lượng; Kiểm định giả thuyết; Kiểm định phi tham số; Hồi quy và tương quan; Dự báo
Từ khóa 1. Thống kê trong kinh doanh. 2. Thống kê ứng dụng. 3. Ước lượng.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013839, A19110013845, A19110013851
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010100-1
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích