Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1155 .B36
Tên tác giả Trần, Ngọc Tuấn
Tác giả liên quan Nguyễn, Hồ Bích Hằng, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Bảo vệ hình ảnh cá nhân trên các trang mạng xã hội theo pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Trần Ngọc Tuấn ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 73tr. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Một số vấn đề lý luận về bảo vệ hình ảnh cá nhân trên các trang mạng xã hội. Các hành vi xâm phạm hình ảnh cá nhân trên các trang mạng xã hội và kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa 1. Bảo vệ hình ảnh cá nhân. 2. Quyền nhân thân. 3. Trang mạng xã hội.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005092
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích