Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9783319509136
Mã ngôn ngữ eng
2400 .R43
Tên tác giả Bermann, George A
Thông tin nhan đề Recognition and enforcement of foreign arbitral awards : The interpretation and application of the New York Convention by national courts / George A., Bermann
Xuẩt bản,phát hành USA : Springer International, 2017
Mô tả vật lý 1102p . ; 24cm
Tóm tắt/chú giải This book examines how the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, commonly known as The New York Convention, has been understood and applied in [insert number] jurisdictions, including virtually all that are leading international arbitration centers. It begins with a general report surveying and synthesizing national responses to a large number of critical issues in the Convention’s interpretation and application
Từ khóa 1. Application. 2. Enforcement. 3. Foreign arbitral. 4. Interpretation. 5. National courts. 6. Recognition.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C [ Rỗi ]  Sơ đồ
12:C18120002289
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích