Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786045738757
Mã ngôn ngữ vie
KPV3310 .P43
Tên tác giả Nguyễn, Quang Tuyến, PGS.TS., Chủ biên
Tác giả liên quan Nguyễn, Đình Bồng, Nguyễn, Thị Thu Hồng, Trần, Thị Minh Châu
Thông tin nhan đề Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Tuyến
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 312 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách giúp bạn đọc nắm được những vấn đề cơ bản về hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam qua các thời kỳ, qua đó hiểu rõ những nội dung cơ bản của pháp luật về sở hữu đất đai, pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; nêu bật những thành tựu, hạn chế và đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam trong thời gian tới
Từ khóa 1. Đất đai. 2. Pháp luật đất đai.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013749-58
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010062-71
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
Chìa khóa kho A-Lầu 6
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích