Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048038137
Mã ngôn ngữ vie
KPV3790 .B56
Tên tác giả Đinh, Văn Quế
Thông tin nhan đề Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015. Phần thứ hai, Các tội phạm. Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXII: Các tội phạm về chức vụ / Đinh Văn Quế
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 463 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung cuốn bình luận các Điều trong Chương XV và XXIII của Bộ luật Hình sự năm 2015. Với mỗi Điều, tác giả đều đưa ra định nghĩa, giải thích từ ngữ; nêu những dấu hiệu cơ bản của tội phạm và các trường hợp phạm tội cụ thể
Từ khóa 1. Tội phạm về chức vụ. 2. Tội xâm phạm quyền tự do.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013732, A19110013734-7, A19110013739-48
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010045-59
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 29 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích