Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786045701010
Mã ngôn ngữ vie
KPV1040 .L83
Tác giả liên quan Đặng, Quốc Chương, Lê, Nhật Bảo, Nguyễn, Thị Thanh Lê, Phạm, Hoài Huấn
Thông tin nhan đề Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm Hoài Huấn (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Lê, Đặng Quốc Chương...[và những người khác]
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 436 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Các quy định trong Luật được giải thích, bình luận từ nhiều chiều, có so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc có liên quan đến doanh nghiệp ở trong nước cũng như nước ngoài để thấy được những điểm kế thừa, điểm mới và hoàn thiện của các quy định này; việc áp dụng và thực thi các quy định của Luật như thế nào cho hiệu quả nhất. Những giải thích, bình luận điều luật trở nên sáng rõ hơn thông qua các tình huống, các bản án mà Tòa án Việt Nam các cấp đã xét xử trong thực tế
Từ khóa 1. Luật doanh nghiệp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013711-2, A19110013714-6, A19110013719-22, A19110013725
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010023-32
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 18 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích