Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2070 .M65
Tên tác giả Nguyễn, Mạnh Hùng
Tác giả liên quan Nguyễn, Đăng Dung, GS. TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa : Luận án tiến sĩ / Nguyễn Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 173r. ; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu của luận án. Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực trạng các quy định và thực hiện các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp ở Việt Nam. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Từ khóa 1. Hành pháp. 2. Lập pháp. 3. Nhà nước pháp quyền.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005079
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích