Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV50 .T56
Tên tác giả Nguyễn, Thị Quế Chi
Tác giả liên quan Lê, Thị Hồng Vân, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Tính cộng đồng trong văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến thái độ ứng xử với pháp luật của người Việt: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Nguyễn Thị Quế Chi; Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hồng Vân
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 106tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Chương 1. Về tính cộng đồng trong văn hóa Việt Nam; Chương 2. Tác động của tính cộng đồng đến văn hóa ứng xử với pháp luật của người Việt; Chương 3. Một số kiến nghị giải pháp nâng cao văn hóa pháp luật của người Việt
Từ khóa 1. Pháp luật của người Việt. 2. Văn hóa Việt Nam.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005064
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích