Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HF .G53
Tên tác giả Nguyễn, Thiện Thanh Đức
Tác giả liên quan Nguyễn, Thanh Hoàng Anh, ThS., Người hướng dẫn, Nguyễn, Thị Mận, Nguyễn, Vũ Đạt, Trần, Thị Thu Thảo
Thông tin nhan đề Giải pháp hoàn thiện về văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp ngành may trên địa bàn TP. HCM: Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường / Nguyễn Thiện Thanh Đức
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 100 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung đề tài được thể hiện qua hai chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp; Chương 2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp ngành may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chương 3. Giải Pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp ngành may tại thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Từ khóa 1. Doanh nghiệp ngành may. 2. Văn hóa doanh nghiệp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005061
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích