Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2920 .L83
Tên tác giả Trần, Thị Lệ Thu, ThS
Thông tin nhan đề Luật hành chính Việt Nam ( Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và bài tập) : Tài liệu học tập / Trần Thị Lệ Thu
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 204 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung tài liệu gồm 2 phần chính. Phần lý thuyết: Giới thiệu khái quát những nội dung lý luận cơ bản của Luật Hành chính Việt Nam trong từng chương. Phần thực hành: Giúp người học vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn bao gồm 4 phần: câu hỏi ôn tập dưới hình thức tự luận; câu hỏi nhận định đúng sai, giải thích; câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống theo nội dung từng chương
Từ khóa 1. Luật hành chính.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013654-63
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009849-50, B19110009923-8, B19110009930-1
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích