Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV634 .P43
Tên tác giả Nguyễn, Ngọc Điện, PGS.TS
Tác giả liên quan Đoàn, Thị Phương Diệp, TS
Thông tin nhan đề Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Điện, Đoàn Thị Phương Diệp
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 201 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Tài liệu tập trung phân tích các vấn đề theo cơ cấu sau: Phần 1 khái quát chung về sự hình thành và phát triển của pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng qua các thời kỳ. Phần 2 nghiên cứu pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng trong Luật So sánh. Phần 3 là quan hệ tài sản giữa vợ chồng trong Luật Việt Nam hiện nay
Từ khóa 1. Luật hôn nhân và gia đình. 2. Quan hệ tài sản giữa vợ chồng. 3. Tài sản.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013795-804
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009929, B19110009932-3, B19110009935-7, B19110009939-40, B19110009943, B19110009946
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 19 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích