Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV920 .P43
Tên tác giả Bùi, Thị Hằng Nga, ThS, Chủ biên
Tác giả liên quan Huỳnh, Văn Hưng, Lê, Thị Diễm, ThS
Thông tin nhan đề Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ quy định và tình huống : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Hằng Nga, Lê Thị Diễm, Huỳnh Văn Hưng
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 286 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung cuốn sách không tập trung phân tích các vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ mà chỉ hướng đến trình bày các quy định của pháp luật có liên quan, nhằm tạo nền tảng pháp lý giúp người đọc giải quyết các tranh chấp phát sinh được trình bày tiếp theo đó
Từ khóa 1. Hàng hoá và dịch vụ. 2. Thương mại hàng hoá.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013590, A19110013612-5, A19110013617-20, A19110013623
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009934, B19110009938, B19110009941-2, B19110009944-5, B19110009947-50
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 18 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích