Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786047364275
Mã ngôn ngữ vie
KPV4720 .H63
Tên tác giả Lê, Huỳnh Tấn Duy, TS., Chủ biên
Thông tin nhan đề Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi trên cơ sở khung pháp lý của Liên hợp quốc / Lê Huỳnh Tấn Duy
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 168 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách trình bày và phân tích một cách toàn diện, chuyên sâu về khung pháp lý tư pháp hình sự người chưa thành niên của Liên hợp quốc và Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào những quy định của pháp luật tố tụng hình sự điều chỉnh về người bị buộc tội dưới 18 tuổi. Trên cơ sở đó, những giải pháp và kiến nghị cụ thể đã được đưa ra nhằm giúp Việt Nam tiệm cận với các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế về bảo vệ người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng là người dưới 18 tuổi
Từ khóa 1. Người chưa thành niên. 2. Người dưới 18 tuổi. 3. Tư pháp người chưa thành niên.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013775-84
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009907-16
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích