Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786047355020
Mã ngôn ngữ vie
HF .B54
Tác giả liên quan Hồ, Trung Thành, ThS, Lê, Hoành Sử, TS., Chủ biên, Lê, Thị Kim Hiền, ThS, Triệu, Việt Cường, ThS, Vũ, Thúy Hằng, ThS
Thông tin nhan đề Big Data và ứng dụng trong kinh doanh : Sách tham khảo / Lê Hoành Sử... [và những người khác]
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 200 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách trang bị cho sinh viên kiến thức về Big Data và tầm quan trọng của Big Data trong kinh doanh
Từ khóa 1. Big Data. 2. Dữ liệu.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013679-81, A19110013687-90, A19110013692-4
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009895-8, B19110009917-22
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích