Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1270 .H65
Tên tác giả Chu, Hoàng Anh
Thông tin nhan đề Hỏi và đáp về chính sách đối với lao động dôi dư và người lao động trong sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước / Chu Hoàng Anh
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Lao động, 2002
Mô tả vật lý 371tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách nói về: Hỏi đáp về chính sách đối với lao động dôi dư và người lao động trong sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đối với lao động dôi dư và người lao động trong sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Từ khóa 1. Cổ phần hóa doanh nghiệp. 2. Lao động dôi dư.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013320
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích