Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ eng
KPV920 .H63
Tác giả tập thể Kobe university; Đại học Kinh tế Luật
Thông tin nhan đề Hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản: Tọa đàm / Kobe university; Đại học Kinh tế Luật
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 160tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Tọa đàm diễn ra tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 2013. Gồm các bài viết của nhiều tác giả đề cập đến "Hoàn thiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản"
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:C18210002064
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích