Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2970 .T45
Tên tác giả Phạm, Thị Thúy Hà
Tác giả liên quan Huỳnh, Văn Thới, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Biên chế hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (dưới góc độ Luật hành chính) : Luận văn thạc sĩ / Phạm Thị Thúy Hà; Người hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Văn Thới
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 77 tr. ; 28cm.+1CD
Tóm tắt/chú giải Trên cơ sở lý luận về biên chế hành chính và các quy định pháp luật về vấn đề này, đề tài mạnh dạn đánh giá chất lượng của việc áp dụng trong thực tiễn công tác xác định, phân bổ và sử dụng biên chế hành chính, đánh giá những mặt làm được và những mặt còn tồn tại, hạn chế ở cấp địa phương, làm sáng tỏ những vấn đề còn bất cập, mới phát sinh, từ đó nêu lên những giải pháp hoàn thiện về thực tiễn và chính sách pháp luật
Từ khóa 1. Biên chế. 2. Cơ quan hành chính nhà nước.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005044
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích