Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800 .T65
Tên tác giả Đặng, Hoàng Phúc
Tác giả liên quan Hoàng, Thị Tuệ Phương, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Tội hành hạ người khác theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Đặng, Hoàng Phúc ; Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Tuệ Phương
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 40tr. : Phụ lục ; 28cm + 01 CD-ROM
Tóm tắt/chú giải Luận văn phân tích làm rõ dấu hiệu pháp lý, tình tiết định khung tăng nặng và hình phạt của tội hành hạ người khác, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của tội hành hạ người khác, nêu ra những vướng mắc, bất cập còn tồn tại, qua đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này
Từ khóa 1. Tội hành hạ người khác.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A18210004999
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích