Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV822.9 .H67
Tên tác giả Văn, Thị Hồng Nhung
Tác giả liên quan Đỗ, Văn Đại, PGS. TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hợp đồng vi phạm quy định về hình thức bắt buộc theo pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Văn Thị Hồng Nhung ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 64tr. : Phụ lục ; 28cm + 01 CD-ROM
Tóm tắt/chú giải Luận văn trình bày cơ sở lý luận, quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về hình thức bắt buộc của hợp đồng và những vấn đề có liên quan khi hợp đồng vi phạm quy định về vấn đề này. Trên cơ sở đối chiếu những quy định của BLDS 2005 với thực tiễn xét xử và so sánh với những hạn chế của BLDS 2015, qua đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện vấn đề này
Từ khóa 1. Hình thức bắt buộc. 2. Hợp đồng vi phạm. 3. Xử lý hợp đồng.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A18210005000
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích