Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3276 .C36
Tên tác giả Nguyễn, Thị Mai
Tác giả liên quan Đỗ, Văn Đại, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Mai ; Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 38tr. : Phụ lục ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Bồi thường thiệt hại do hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Bồi thường thiệt hại do hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây ra. Bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà sản xuất
Từ khóa 1. Quyền lợi của người tiêu dùng. 2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A18210004992
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích