Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
HF .D68
Tên tác giả Yu, Howard
Tác giả liên quan Nyx Tran, Dịch
Thông tin nhan đề Đột phá tư duy kinh doanh / Howard Yu; Nyx Tran dịch
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 438 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Trong cuốn sách chiến lược thực tế và theo sát lịch sử "Đột phá tư duy kinh doanh", giáo sư chuyên ngành Quản lý và Đổi mới của Trường Kinh doanh IMD, Howard Yu đã chỉ cho độc giả thấy rằng để thành công trên thị trường ngày nay, các chủ doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào những chiến lược ngăn chặn những công ty ăn theo, mà còn phải đột phá sang lĩnh vực kiến thức mới và tái định hình sản phẩm, dịch vụ. Thông qua những câu chuyện thành công và cả thất bại của những công ty đột phá, Yu trợ giúp bạn: Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm trong thời đại 4.0; Đột phá mô hình doanh nghiệp; Phát triển thương hiệu bền vững; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Đổi mới để thích ứng với cuộc cách mạng 4.0
Từ khóa 1. Chiến lược kinh doanh. 2. Mô hình doanh nghiệp. 3. Thương hiệu. 4. Văn hóa doanh nghiệp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
51:A18110013073-8, A18110013081, A18110013089
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009340-6
Tổng số bản: 15
Số bản rỗi: 15 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích