Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048034801
Mã ngôn ngữ vie
KPV1580. C48
Tên tác giả Đinh, Văn Quế
Thông tin nhan đề Chuyện pháp đình : Bình luận án / Đinh Văn Quế
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2018
Mô tả vật lý 599 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách chọn lọc các sự kiện, các vụ án có thật, phản ánh trung thực đời sống xã hội; có giá trị về cả lý luận và thực tiễn; góp phần vào việc hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; có nhiều bài gây tiếng vang, được một số cơ quan, tổ chức tham khảo, tiếp thu
Từ khóa 1. Chuyện pháp đình. 2. Pháp đình.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110013005-10, A18110013050, A18110013052-4
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009397-406
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích