Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 0314146458
Mã ngôn ngữ eng
KD680 .C66
Tên tác giả Davies, Martin
Tác giả liên quan Lindell, Geoffrer, Ricketson, Sam
Thông tin nhan đề Conflict of Laws : Commentary and materials / Martin Davies, Sam Ricketson, Geoffrer Lindell
Xuẩt bản,phát hành Australia : Byttereorths, 1997
Mô tả vật lý 814p. ; 24cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C [ Rỗi ]  Sơ đồ
12:C18120002244
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích