Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9783211311332
Mã ngôn ngữ eng
KF4549 .C66
Tên tác giả Price, David C
Thông tin nhan đề Constitutional law. Cuốn 1 / David C Price
Xuẩt bản,phát hành Third ed. - Australia: Butterworths, 1999
Mô tả vật lý 123p. ; 21cm
Từ khóa 1. Constitutional law.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C [ Rỗi ]  Sơ đồ
12:C18120002182
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích