Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786045740514
Mã ngôn ngữ vie
KPV2754. H56
Tên tác giả Cao, Vũ Minh, TS
Thông tin nhan đề Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Cao Vũ Minh
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 235 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung cuốn sách giới thiệu và phân tích dưới quan điểm của tác giả về một số vấn đề cơ bản như: Những vấn đề lý luận và pháp lý về hình thức xử phạt trục xuất; thực trạng pháp luật và sự áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hình thức xử phạt trục xuất
Từ khóa 1. Trục xuất.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110012879-83, A18110012903-5, A18110012909, A18110013027
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B18110009295-304
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích