Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786045739921
Mã ngôn ngữ vie
KPV2070. X39
Tên tác giả Nguyễn, Quốc Sửu, PGS.TS., Chủ biên
Tác giả liên quan Đào, Ngọc Báu, TS, Ngọ, Văn Nhân, TS, Nguyễn, Thị Vân Hạnh, PGS.TS, Tào, Thị Quyên, PGS.TS
Thông tin nhan đề Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu chủ biên
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
Mô tả vật lý 323 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách là công trình nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến cơ chế bảo vệ Hiến pháp, từ cơ sở lý luận đến quá trình phát triển, thực trạng bảo vệ Hiến pháp ở việt Nam hiện nay. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp về xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, góp phần đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật nói chung và Hiến pháp nói riêng
Từ khóa 1. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp. 2. Hiến pháp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110012925-6, A18110012931-4, A18110012943-4, A18110012947, A18110012951
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B18110009285-94
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích