Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3310 .P43
Tên tác giả Ninh, Thị Hiền
Thông tin nhan đề Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam / Ninh Thị Hiền
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 391tr.; 24cm
Tóm tắt/chú giải Tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và cơ sở lý thuyết. Cơ sở lý thuyết của việc trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản
Từ khóa 1. Kinh doanh bất động sản. 2. Quyền sử dụng đất.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110012817, A18110012820-1, A18110013082, A18110013085-7, A18110013090
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110009313-4, B19110009335-9
Tổng số bản: 15
Số bản rỗi: 15 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích