Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV920 G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Bùi, Xuân Hải, PGS.TS., Biên soạn, Hà, Thị Thanh Bình, TS., Biên soạn, Nguyễn, Thị Thanh Huyền, ThS., Biên soạn, Nguyễn, Thị Thanh Lê, ThS., Biên soạn, Phan, Huy Hồng, TS., Chủ biên
Thông tin nhan đề Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ: Tái bản lần 1, có sửa đổi bổ sung/ Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 505 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn giáo trình dẫn dắt các bạn đến với những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại, trước hết bằng các nội dung có tính nhập môn, tiếp đó là các nội dung cơ bản về các hoạt động thương mại cụ thể được quy định trong Luật Thương mại năm 2005 và cuối cùng là các nội dung về chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại
Từ khóa 1. Luật Thương mại. 2. Thương mại.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A18110011943-4, A18110011947-8, A18110011950-1, A18110011960, A18110011962, A18110011965-6
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B18110008466-7, B18110008469-71, B18110008522-6
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 19 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích