Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV500 .L83
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại
Thông tin nhan đề Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam : Bản án và bình luận án : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ ba. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 957 tr. ; 21 cm
Từ khóa 1. Bản án. 2. Luật dân sự. 3. Nghĩa vụ dân sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A17110011535-44
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110007878-87
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 17 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích