Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV822.9 .G53
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Trường Đại học luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 529 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Nghĩa vụ dân sự, khái luận hợp đồng dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, quy định về vi phạm hợp đồng và trách nhiệm dân sự, các quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A17110011019-28
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110007218-27
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 12 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích