Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV822.9 .L83
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại
Thông tin nhan đề Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận án : Sách chuyên khảo. Cuốn 1, Bản án số 01 - 93 / Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ 3 (có cập nhật BLDS 2015). - Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 654tr . ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Bồi thường thiệt hại trong/ ngoài hợp đồng. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường: Hành vi trái pháp luật. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường: Thiệt hại. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường: Quan hệ nhân quả. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường: Lỗi của người gây thiệt hại. Trường hợp không chịu trách nhiệm bồi thường. Thỏa thuận về bồi thường thiệt hại. Tác động của lỗi của người bị thiệt hại tới mức bồi thường. Mức bồi thường khi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Trách nhiệm hạn chế thiệt hại. Tác động của quan hệ nhân quả tới mức bồi thường. Tác động từ lợi ích nhận được từ người khác tới mức bồi thường. Giảm mức bồi thường do hoàn cảnh khó khăn. Thay đồi mức bồi thường đã được ấn định. Hình thức bồi thường thiệt hại. Phương thức bồi thường thiệt hại. Xác định tòa án có thẩm quyền. Khi tàu sản bị xâm phạm: Thiệt hại vật chất. Khi sức khỏe bị xâm phạm : Thiệt hại của người bị xâm phạm. Khi sức khỏe bị xâm phạm: thiệt hại của người khác. Khi sức khỏe bị xâm phạm: giảm sút khả năng lao động. Khi sức khỏe bị xâm phạm : mất khà năng lao động. Khi sức khỏe bị xâm phạm : mất hoàn toàn khà năng lao động. Khi tính mạng bị xâm phạm: chi phí hợp lý cho việc mai táng. Khi tính mạng bị xâm phạm :tổn thất về tinh thần
Từ khóa 1. Bồi thường thiệt hại. 2. Luật bồi thường. 3. Mức bồi thường. 4. Trách nhiệm bồi thường.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A16110009706, A17110009834-43
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110006464, B17110006466-74
Tổng số bản: 21
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích