Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV822.9 .L83
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại
Thông tin nhan đề Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam. Bản án và bình luận án : Sách chuyên khảo. Cuốn 2, Bản án số 94 - 186 / Đỗ Văn Đại
Xuẩt bản,phát hành Xuất bản lần thứ 3. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 741tr . ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Xác định người có hành vi gây thiệt hại. Liên đới bồi thường do cùng gây thiệt hại. Bồi thường thiệt hại do người đã thành niên gây ra. Người phải bồi thương mất khả năng nhận thức, chết. Bồi thường thiệt hại do người không có nhận thức gây ra. Bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra. Bồi thường thiệt hại do người làm công gây ra. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra. Bồi thường thiệt hạ do người của quân đội gây ra. Bồi thường thiệt hạ do dùng rượu, chất kích thích gây ra. Bồi thường thiệt hạ do người khác gây ra. Bồi thường thiệt hạ do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Bồi thường thiệt hạ do súc vật gây ra. Bồi thường thiệt hạ do cây cối gây ra. Bồi thường thiệt hạ do công trình xậy dựng gây ra. Bồi thường thiệt hạdo tài sản khác gây ra. Bồi thường thiệt hạ trong trường hợp đặc thù
Từ khóa 1. Bồi thường thiệt hại. 2. Luật bồi thường.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A16110009705, A17110009817, A17110009844-51, A17110009853
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B17110006460-3, B17110006465, B17110006475-8, B17110006483
Tổng số bản: 21
Số bản rỗi: 21 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích