Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3800 .G53
Tên tác giả Võ, Thị Kim Oanh
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả liên quan Lê, Nguyên Thanh, TS., Chủ biên, Nguyễn, Huỳnh Bảo Khánh, ThS., Biên soạn, Nguyễn, Thị Phương Hoa, TS., Biên soạn, Phạm, Thái, ThS., Biên soạn, Võ, Thị Kim Oanh, TS., Chủ biên
Thông tin nhan đề Giáo trình tội phạm học 2015 / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh ; Võ Thị Kim Oanh chủ biên
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 338tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung đề cập khái niệm tội phạm học và vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học. Lịch sử các học thuyế tội phạm học trên thế giới. Tình hình tội phạm. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. Nhân thân người phạm tội. Phòng ngừa tội phạm. Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm
Từ khóa 1. Phòng ngừa tội phạm. 2. Tội phạm.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A16110009072-81
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B16110005718-22, B16110005724-7, B16110005754
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích