Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV494.3 .B56
Tên tác giả Đỗ, Văn Đại, PGS.TS
Tác giả liên quan Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn, Thị Bích Hằng
Thông tin nhan đề Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại (chủ biên)
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 813 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung cuốn sách có hai phần: Phần 1. Những vấn đề chung của pháp luật dân sự; Phần 2. Những vấn đề cụ thể của pháp luật dân sự
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A16110008950, A16110008952, A16110008954-5, A16110009021-8, A16110009069-71
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B16110005757, B16110005760-1, B16110005765-7, B16110005769-72, B16110005776, B16110005778-80, B16110005785
Tổng số bản: 30
Số bản rỗi: 30 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A- lầu 5
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích