Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISSN 08667357
Mã ngôn ngữ vie
Tên tác giả Nguyễn, Thị Thủy, Ths
Thông tin nhan đề Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm thực hiện chủ trương của Đảng "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, thực hiện cơ chế công tố gắn với điều tra" / Nguyễn Thị Thủy
Xuẩt bản,phát hành 2012
Từ khóa 1. Hoạt động điều tra. 2. Tố tụng hình sự. 3. Trách nhiệm công tố.
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2012, Số 21,

Nguồn trích