Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin nhan đề Chìa khóa kho A- lầu 5
Xuẩt bản,phát hành
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
AK2009106-24, ak2009125, AK2009126-7, ak2009128, AK2009129-53, ak2009154, AK2009155-200
Tổng số bản: 95
Số bản rỗi: 93 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A-Lầu 4
Chìa khóa kho A-Lầu 6
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích